Nyilvános pályázati felhívás gépek eszközök értékesítése céljából


Pályázati Felhívás

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé gépek/eszközök értékesítése céljából

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.

Pályázat célja: Kalocsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő gépek /eszközök értékesítése

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

KÓDSZÁM

MEGNEVEZÉS

TULAJDONOS

001

IFA
tehergépkocsi

Kalocsa
Város Önkormányzata

002

IFA
tehergépkocsi

Kalocsa
Város Önkormányzata

003

IFA
tehergépkocsi

Kalocsa
Város Önkormányzata

004

Al-ko
powerline fűnyíró

Kalocsa
Város Önkormányzata

005

Peugeot
Expert 1.9

Kalocsa
Város Önkormányzata

006

Chipper
ágdaráló

Kalocsa
Város Önkormányzata

007

Pótkocsi

Kalocsa
Város Önkormányzata

008

Mobil
szerelőállvány

Kalocsa
Város Önkormányzata

009

Mobil
szerelőállvány

Kalocsa
Város Önkormányzata

A gépek és eszközök adatait a pályázati felhívás melléklete szerinti Pályázati felhívás gépek_eszközök értékesítése céljából – ADATLAP tartalmazza.

A gépek/eszközök megtekinthetőek: 6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. szám alatt (a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. telephelyén) 2020. május 20-21. napjain és 2020. május 25-26. napjain 8:00 és 14:00 óra között.
(Kapcsolattartó: Göbölyös Attila, elérhetőség: 06-30/866-1325, e-mail: ga@kalocsavagyon.hu).

Ajánlatok benyújtásának helye: Személyesen a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.) hétfő – csütörtök: 8:00-15:00 óra között, valamint pénteken 8:00-13:00 óra között, vagy postai úton a pályázat benyújtási határidejéig történő beérkezéssel.

Pályázat benyújtásának módja: Az ajánlatokat a pályázati felhívás Pályázati felhívás gépek_eszközök értékesítése céljából – AJÁNLATTÉTELI LAPON 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: a 0101/V/20 pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!„ szöveget.

Pályázat benyújtási határideje: 2020. május 18. 8:00 órától 2020. június 02. 16:00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 nap

A szerződéskötés tervezett határideje: a pályázat elbírálását követő 8 napon belül

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál bírálati szempont:

– vételár mértéke.

Vételár megfizetésére vonatkozó előírások:

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg banki átutalással kell megfizetni a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlára. A szerződéskötés feltétele a vételár átutalásáról szóló bizonylat bemutatása.

Pályázati biztosíték:

Pályázó vállalja a vagyontárgyra kihirdetett minimum ár 20 százalékának megfelelő összegű pályázati biztosíték megfizetését, mely összeg befizetését a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.) pénztári nyitvatartási időben (Hétfő-Szerda-Péntek 8:00-12:00) készpénzben vagy az MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10560113-49020013 számú bankszámlára történő átutalással teljesítheti. A pályázati biztosíték megfizetését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

A pályázati biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

 • a pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve, ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg, visszajár.
 • a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték a vételárba beszámításra kerül, egyéb esetben az elbírálást követő 15 napon belül visszafizetésre kerül.
 • nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá, akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 • a Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: az ajánlatokat a pályázati felhívás melléklete szerint gépenként/eszközökként külön kitöltött „Ajánlattételi lapon” kell megtenni.

Minden pályázó vagyontárgyanként csak egy pályázatot nyújthat be.

Bontás: zártkörű (a bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtott be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az ajánlattevő az ajánlatát nem a „Ajánlattételi lap” szerinti tartalommal tette meg,
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit
 • súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidő leteltét követő 30 nap

A Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Polgármestere

A pályázatok elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatok bontására zártkörűen kerül sor a benyújtási határidőt követő munkanapon, ahol a Kiíró és a Lebonyolító képviselői lehetnek jelen. A pályázatok értékelését a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztálya készíti elő elfogadásra és javaslatot tesz Kalocsa Város Polgármestere részére a nyertes ajánlatokra. A beérkezett pályázatokat a bizottság nyílt ülésén bírálja el. Az eredményről az elbírálást követő 5 napon belül levélben értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek:

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő összességében legelőnyösebb ajánlattevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást, illetve annak egyes részeit az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A versenyeztetési eljárás és szerződéskötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII. 23.) önkormányzati rendelet 16.§ -39. § – ai tartalmazzák.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kovács-Hegedűs Erika

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.

e-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

tel: 20/277-3435

Pályázati felhívás közzététele:

– önkormányzati hirdetőtábla

www.kalocsa.hu honlap

– egy helyi sajtó kiadványban