Pályázati felhívás Kalocsa Széchenyi út 45


Pályázati Felhívás

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.
NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 1634/2/A/53 hrsz. alatt felvett, 6300 Kalocsa, Széchenyi út 45. IV. emelet 12. szám alatt található 37 m2 alapterületű lakóingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottsága
Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.
Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Széchenyi út 45. IV. emelet 12. szám alatt található 37 m2 alapterületű lakóingatlan határozott idejű bérbeadás útján történő hasznosítása
Pályázat jellege: nyilvános
Bérbeadás módja: üzleti alapon, piaci feltételekkel történő bérbeadás
Pályázat tárgya:
település: Kalocsa
fekvés: belterület, Széchenyi lakótelep
helyrajzi szám: 1634/2/A/53 hrsz.
alapterület: 37 m2 hasznos alapterület
helyiség felhasználása: lakóingatlan
elrendezés: 1 lakószoba, konyha, fürdőszoba, WC, kamra, közlekedő, fáskamra
komfortfokozat: komfortos
használati érték:
lakóingatlan hasznosítása bérbeadás útján.

Ajánlatok benyújtásának helye:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. titkársága – 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásának módja:

írásban, 1 pld. – ban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „6300 Kalocsa, Széchenyi út 45. IV. emelet 12. szám alatti lakóingatlan”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket, illetve a pályázó telefonos elérhetőségét.

Pályázat benyújtási határideje:

2019. július 01. 08.00 órától – 2019. július 15. 12.00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama:

a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete:

2019. augusztus 01.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.
Fizetendő lakbér mértéke: 500 Ft/m2/hó x 37 m2 = bruttó 18 500 Ft/hó (az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza)
Bérbeadás időtartama: határozott 2 év időtartam, 30 napos felmondási idővel
A pályázók a lakásra megtekintett állapotban kötnek bérleti szerződést, az esetleges felújítási költségek bérlőt terhelik.

A lakás kizárólag az alábbi időpontokban tekinthető meg (kollégánk a helyszínen lesz, elérhetősége: 06-30/574-7945):

2019 július 04. csütörtök 14.00-15.00 óráig

2019 július 05. péntek 10.00-11.00 óráig

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A lakóingatlan bérleti jogának megszerzéséért 2 havi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadék megfizetése a bérlő részéről, mely összeg megfizetése a lakásbérleti szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A bérleti szerződés az óvadék megfizetésével válik hatályossá.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj (a befizetett óvadékra vonatkozóan a Ptk.5: 95. §-ban foglaltak az irányadók) a lakásbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza bérlőnek:

Bérbeadó az óvadék felhasználásával kiegyenlítheti:

 • a bérlő egy hónapot meghaladó lakbér tartozását,
 • a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének költségeit.

Az óvadék teljes összegét, illetőleg az előzőekben felsoroltakon felül megmaradó összegét a bérleti szerződés lejártát követő legfeljebb 15 napon belül ki kell fizetni bérlő részére.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • ajánlattevő nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), családi állapotát, lakcímét,
 • ajánlattevővel együtt költöző személy(ek) nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), rokonsági fokát, gyermekek esetén iskolalátogatási igazolást,
 • ajánlattevő nyilatkozatát a pályázat megismeréséről és elfogadásáról,
 • ajánlattevő nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyertes pályázat esetén (ő nyeri meg a pályázatot), amennyiben a bérleti jog elnyerésétől számított 8 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, akkor a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő lép a helyébe.

Bontás: a bérleti ajánlatokat tartalmazó borítékokat nyilvános tárgyaláson kell felbontani az ajánlattevők előtt. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. Több pályázó esetén a pályázati kiírásnak megfelelő bérleti ajánlatok közül az az ajánlattevő nyeri el a bérleti jogot, aki a licitálás során a leghosszabb időtartamra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését. A licitlépcső a lakóingatlanra megállapított egy havi bérleti díj.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 • a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • bevándorlási engedéllyel rendelkező személy,
 • letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
 • a magyar hatóság által menekültként elismert személy,
 • az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai.
 • ha az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • ha az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 • Eredménytelen az eljárás:
    • nem érkezett ajánlat,
    • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
    • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
    • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje:pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására nyílt körű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító képviselői, a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen. Több pályázó esetén a pályázati kiírásnak megfelelő bérleti ajánlatok közül az az ajánlattevő nyeri el a bérleti jogot, aki a licitálás során a leghosszabb időtartamra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését. A licitlépcső a lakóingatlanra megállapított egy havi bérleti díj.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.
6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu
Telefon: 06-20/277-3435 (munkaidőben hívható)

A pályázati adatlap:

Letöltés

 

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu
 • kalocsavagyon.hu

 

A Kalocsa Szíve Program

Legutóbbi bejegyzések